Factory - Váza / Vase

V kolekcii pracujem s predmetmi, ktoré vkladám do architektúry a mutáciou vznikajú netradičné spojenia s odkazom na vzťah človeka , predmetu a konzumu. Celá práca je postavená na postupe zmeny a transformácie významov, technologických postupov, motívu a ich vkladanie do nových kontextov a interpretácií.  / In the collection I work with objects that I combine with architecture. Mutations create unconventional shapes with reference to the relationship of man, object and consumerism. The whole work is based on the process of change and transformation of meanings, technological processes, motive and their insertion into new contexts and interpretations. 24x34x20 cm.