Nedelím tvorbu na umenie a dizajn. Myslím si, že v súčasnosti je to čoraz problematickejšie. Disciplíny sa prelínajú, dokonca splývajú. Inštalácie, objekty, sochy, artistické predstavenia sú dnes súčasťou viacerých dizajnérskych festivalov. Dizajn v mojom chápaní je prostriedok na vyjadrenie názoru, myšlienky , postoja sociálnemu a spoločenskému dianiu. Recyklujem motívy, inšpirované priemyselnou výrobou a ich významy posúvam do nových podôb.  Spojenie domu a stíhačky je paradoxné, pripomína sakrálnu architektúru a môže pôsobiť znepokojivo. Ďalší objekt na tému domova má zaujímavú  interpretáciu a asociácie, ktoré vyvoláva. Pre niekoho je to dom na bombách, pre iného dom na bójach.

I do not divide art and design. I think that this is becoming increasingly problematic nowadays. Disciplines overlap, even merge. Installations, objects, sculptures, and artistic performances are now part of several design festivals. Design in my understanding is a tool for expressing opinion, thought, attitude to social events. I my work I recycle the motives inspired by industrial production of old porcelain factories from form. Czechoslovakia and move their meanings into new forms and understandings. Using digital technologies what creates new interesting shapes and forms. In the second concept I combine architecture with products of daily use. By mutation creates new shapes and connections. The connection between the house and the fighter is paradoxical, reminiscent of sacral architecture and may be disturbing. Another object on the theme of home has an interesting interpretation and the associations it evokes. For some it's a bomb house, for another a buoy house.